Straż Miejska w Bolesławcu kontynuuje kontrole deklaracji odpadowych

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bolesławcu w minionym miesiącu podczas cyklicznych kontroli „deklaracji odpadowych” ujawnili 70 osób nie objętych opłatami za wywóz nieczystości - stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z ilością zadeklarowanych osób. We wszystkich przypadkach niestety liczba osób faktycznie zamieszkujących dany lokal była większa niż zadeklarowana, tym samym ponoszone przez właściciela opłaty były zaniżone. 

Szczególną uwagę zwrócili strażnicy miejscy na jedną z posesji na terenie miasta Bolesławiec, przy której znajdowały się małe pojemniki na odpady a wokół nich spore ilości śmieci w workach. Podczas kontroli okazało się, iż przedmiotowy dom zamieszkują 23 osoby a jego właściciel zadeklarował, iż nieruchomość zamieszkują zaledwie 4 osoby, tym samym wnosił opłatę do Urzędu Miasta Bolesławiec tylko za 4 osoby zamiast za 23. Po kontroli strażników miejskich właściciel nieruchomości skorygował złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stanem faktycznym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bolesławcu, w trakcie wzmożonych kontroli w tym zakresie przeprowadzonych na przełomie czerwca i lipca, ujawnili wiele podobnych sytuacji na terenie miasta Bolesławiec, gdzie występuje niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość z liczbą wskazaną w złożonej deklaracji, co ostatecznie dało ujawnienie 70 osób niezgłoszonych do systemu gospodarki odpadami.

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany ilości osób np. zwiększenia liczby mieszkańców danego lokalu, stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym ta zmiana nastąpiła.

Obowiązek ten wynika z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 2024, poz. 399).

Niedopełnienie opisanych wyżej obowiązków stanowi wykroczenie, za które strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu.

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.”

Przepisy upoważniają strażnika miejskiego do kontroli zgodności danych zawartych w deklaracji w zakresie ilości zadeklarowanych osób ze stanem faktycznym.  Warto przy tym podkreślić, iż strażnik miejski wykonuje swoje obowiązki służbowe wyłącznie w umundurowaniu i zawsze posiada przy sobie legitymację służbową. Kontrole strażników miejskich będą nadal kontynuowane. 

Apelujemy o zweryfikowanie złożonych przez mieszkańców miasta Bolesławiec deklaracji i skorygowanie ich tak, by były zgodne ze stanem faktycznym, co uchroni właściciela nieruchomości przed otrzymaniem mandatu karnego.

 
Olimpiada Bezpiecznego Malucha

Dnia 13 czerwca 2024 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała kolejną edycję Olimpiady Bezpiecznego Malucha”, która realizowana jest w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Projekt ten objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławic - pana Piotra Romana. Olimpiada zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Impreza ta ma za zadanie kształtowanie świadomości najmłodszych i uwrażliwianie ich na podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez naukę segregacji odpadów. Każda z przygotowanych konkurencji, w których zmagało się w sumie 160 małych zawodników pozwoliła w dużym stopniu na oswojenie najmłodszych z tymi zasadami przede wszystkim poprzez zabawę i odrobinę rywalizacji.

Czytaj więcej...
Konkurs plastyczny „Ze smogiem wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy"

Straż Miejska w Bolesławcu z przyjemnością informuje, iż tegoroczna edycja konkursu plastycznego pt.: Ze smogiem wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy” została rozstrzygnięta. Konkurs zorganizowany był przez naszą jednostkę w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”, który objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. 

Czytaj więcej...
Z Nami Bezpieczniej 2023

W dniu 12 października 2023 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Bielskiej kolejną edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej", realizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec.

Konkurs od początku istnienia Straży Miejskiej w Bolesławcu zajmuje ważne miejsce w corocznym harmonogramie imprez o charakterze edukacyjnym. Cały projekt, w tym konkurs „Z Nami Bezpieczniej”, jest objęty honorowym patronatem przez Pana Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana, który jednocześnie ufundował nagrody dla zwycięzców.

Tradycyjnie do rywalizacji w konkursie stanęły drużyny z klas IV, V i VI szkół podstawowych. W sumie w tegorocznej edycji w rywalizacji uczestniczyło 17 drużyn. Konkurs swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w szczególności w ruchu drogowym, jak również tematykę związaną z ochroną środowiska oraz zagadnienia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj więcej...
Odpowiedzialny właściciel psa

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, iż właściciel czworonoga ma wiele obowiązków. Wsród nich jednym bardzo istotnym, mającym wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, jest obowiązek zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, określony w art. 77 Kodeksu wykroczeń. Ustawodawca, zauważając ogromne zagrożenie związane z niewywiązywaniem się przez właścicieli z tego obowiązku,  przewidział sankcje karne w tym zakresie nie tylko w postaci grzywny do 1.000 zł, ale również obok kary grzywny i nagany dopuszczono zastosowanie kary ograniczenia wolności za przedmiotowe wykroczenie.

Czytaj więcej...
Za nami kolejna "Olimpiada Bezpiecznego Malucha"

Dnia 14 czerwca 2023 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała kolejną edycję Olimpiady Bezpiecznego Malucha”, która realizowana jest w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Projekt ten objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławic - pana Piotra Romana. Olimpiada zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Impreza ta ma za zadanie kształtowanie świadomości najmłodszych i uwrażliwianie ich na podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez naukę segregacji odpadów. Każda z przygotowanych konkurencji, w których zmagało się w sumie 120 małych zawodników pozwoliła w dużym stopniu na oswojenie najmłodszych z tymi zasadami przede wszystkim poprzez zabawę i odrobinę rywalizacji.

Czytaj więcej...
Sprzątanie po swoim psie - obowiązek czy dobra wola?

Straż Miejska w Bolesławcu ponownie przypomina wszystkim właścicielom zwierząt domowych o obowiązujących przepisach dotyczących konieczności sprzątania po swoich pupilach. Jednoznacznie wynika to z obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, który w § 16 stanowi, iż  „Osoba, pod której bezpośrednim nadzorem (opieką) przebywa zwierzę domowe, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.”. Podkreślić przy tym należy, iż obowiązek ten dotyczy nie tylko właścicieli psów, ale także innych zwierząt domowych. Niestosowanie się do tego prawa może skutkować nałożeniem przez strażnika miejskiego lub policjanta mandatu karnego, który wynosi nawet 500 zł.

Czytaj więcej...
Zaśmiecasz - płacisz

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, iż zanieczyszczanie lub zaśmiecenie miejsca dostępnego dla publiczności, a w szczególności drogi, ulicy, placu, ogrodu,  trawnika lub zieleńca jest niedozwolone a osoba dokonująca takiego czynu popełnia wykroczenie określone w art. 145 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny w wysokości nie niższej niż 500 zł. Ponadto wskazujemy, że wszyscy zobowiązani jesteśmy do segregacji odpadów, natomiast uchylanie się od tego obowiązku, czyli niesegregowanie odpadów lub dokonywanie tego w niewłaściwy sposób jest także wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.

Czytaj więcej...
Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information