Informacje o Straży Miejskiej

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Zadania

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, do których w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostepem osób postronnych lub zniszczeniem sladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miare możliwości świadków zdarzenia.
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i  organizacjami spolecznymi.
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Art. 11 ust. 2 w/w ustawy stanowi, iż związku z realizowanymi zadaniami, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

 • utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Uprawnienia

Zgodnie z art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych funkcjonariusz Straży Miejskiej, wykonując zadania, ma prawo do:

 1. Udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego.
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
 4. Dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3 – na zasadach i w sposób określony w ust. 1c1m.
 5. Dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób doprowadzanych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 7, w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie, a także w celu ochrony przed nie-uprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia.
 6. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 7. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 8. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym.
 9. Wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności określonych w pkt 1–6;
 10. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
 11. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych oraz ustawą z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej strażnik miejski może stosować niżej wymienione środki przymusu bezpośredniego:

 • siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony, obezwładniania
 • kajdanki zakładane na ręce
 • pałka służbowa
 • pies służbowy
 • chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Przypadki, sposób i tryb użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego określają przepisy w/w ustaw.

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information