Podsumowanie kontroli „deklaracji odpadowych”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającym z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 2020, poz. 1439) strażnicy miejscy upoważnieni są do kontroli zgodności danych zawartych w deklaracji w zakresie ilości zadeklarowanych osób ze stanem faktycznym.

 

Od początku roku strażnicy miejscy przeprowadzili w/w kontrole w ponad 950 lokalach, w toku których w co 6 lokalu stwierdzono nieprawidłowości. Polegały one na stwierdzeniu niezgodności złożonej „deklaracji odpadowej” w zakresie ilości osób ze stanem faktycznym. Niestety liczba osób zadeklarowanych była niższa niż faktycznie zamieszkujących. Łącznie strażnicy miejscy ujawnili ponad 160 osób, nieujętych w złożonych deklaracjach, za które nie były ponoszone opłaty za gospodarowanie odpadami mimo, iż takie odpady  na danej nieruchomości były przez nie wytwarzane.

W wyniku przeprowadzonych kontroli właściciele skontrolowanych lokali mieszkalnych, w których wykryto nieprawidłowości, złożyli korekty „deklaracji odpadowych”.

 

Osoby, które nie wypełniają ciążącego na nich obowiązku mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 złotych lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu,  bowiem zgodnie z art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.”

W jednym przypadku Straż Miejska w Bolesławcu skierowała w dniu  wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bolesławcu w wyniku czego mieszkaniec został ukarany grzywną w wysokości 400 złotych i obciążony kosztami postępowania.

 

Przypominamy!

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany ilości osób np. zwiększenia liczby mieszkańców danego lokalu, stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information