Kontrole "deklaracji odpadowych"

W ostatnim czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bolesławcu przeprowadzili kontrole deklaracji odpadowych, podczas których wielokrotnie stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z ilością zadeklarowanych osób. We wszystkich przypadkach niestety liczba osób faktycznie zamieszkujących dany lokal była większa niż zadeklarowana, tym samym ponoszone przez właściciela opłaty były zaniżone. Niestety czasami nawet kilkukrotnie niższe, gdyż według deklaracji opłata wyliczona była za 1 osobę a faktycznie w lokalu zamieszkiwały 4 czy 5 osób.

 

Konsekwencją tego jest także fakt, że wówczas liczba pojemników na odpady jest niedoszacowana - mniejsza niż wymagana, co wpływa na ich szybsze zapełnianie i tym samym zaśmiecanie terenu wokół przepełnionych już pojemników.

Przypominamy!

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany ilości osób np. zwiększenia liczby mieszkańców danego lokalu, stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek ten wynika z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 2020, poz. 1439).

Przepisy upoważniają strażnika miejskiego do kontroli zgodności danych zawartych w deklaracji w zakresie ilości zadeklarowanych osób ze stanem faktycznym. 

Niedopełnienie opisanych wyżej obowiązków stanowi wykroczenie, za które strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu.

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.”

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information