Nabór na stanowisko strażnika miejskiego

Straż Miejska w Bolesławcu

ogłasza nabór na stanowisko strażnika miejskiego

 

Data ogłoszenia: 17 wrzesień 2015 roku

 

Treść ogłoszenia:

 1. Wymagania obligatoryjne określone w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.), tj:

-obywatelstwo polskie,

-ukończone 21 lat,

-korzystanie z pełni praw publicznych,

-posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

-nienaganna opinia,

-sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

-niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-uregulowany stosunek do służby wojskowej

2. Wymagania dodatkowe:

-znajomość topografii miasta Bolesławiec,

-obsługa komputera w zakresie pakietu OFFICE (Word, Excel)

-umiejętność organizowania pracy własnej,

-komunikatywność, odporność na stres, zdyscyplinowanie

-umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

-kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec,

- kontrola poprawności oznakowania ulic i posesji, stanu ich zabezpieczenia,

- kontrola wykonywania zadań i obowiązków przez zarządców dróg, nieruchomości,

- informowanie i sygnalizowanie właściwym organom o przypadkach nieprzestrzegania innych przepisów sanitarno-porządkowych, o ochronie środowiska, a także przepisów przeciwpożarowych i innych dotyczących porządku publicznego na terenie miasta Bolesławiec (m.in. regulamin w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec),

- reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z posiadaniem zwierząt domowych i gospodarskich,

- podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub mienia,

-czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

-współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

-zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

-ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

-informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

-stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny

-życiorys – CV

-kserokopie świadectw pracy

-kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie

-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

-oświadczenie o niekaralności (odręcznie napisane przez kandydata oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kserokopia dowodu osobistego lub podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

-kserokopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej.

 

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzule (list motywacyjny i CV):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).”

„Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 9Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).”

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata i telefonem kontaktowym oraz z dopiskiem: „nabór na strażnika miejskiego”

- osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 14

- za pośrednictwem poczty

w terminie do 02 października 2015 roku (aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane).

 

Kandydaci, którzy w wyniku sprawdzenia przez komisję rekrutacyjna spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia tylko tych kandydatów, którzy złożyli najciekawsze oferty.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Bolesławcu, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 31 października 2015 roku. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Bolesławcu, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

 

                                                                                                                    wz. komendanta              

                                                                                                         Straży Miejskiej w Bolesławcu

                                                                                                               /-/ Renata Kozinoga

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information