Nie spalaj odpadów!!!! Szanuj zdrowie swoje i swoich bliskich!!!

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, że na terenie Miasta Bolesławiec obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Wynika on z obowiązujących przepisów prawa. Zakaz spalania dotyczy również pozostałości roślinnych powstających na terenach ogródków działkowych, parków, ogrodów. Bardzo ważne jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom konsekwencji, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych, jak również na wolnym powietrzu oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszym mieście.

Skutki spalania odpadów

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza w mieście. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania – gdy jest zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-500ºC) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń – pyłów i związków organicznych, takich jak:

 • nieorganiczne związki chloru,
 • nieorganiczne związki fluoru,
 • tlenki azotu (głównie NO i NO2),
 • dwutlenek siarki (SO2),
 • tlenek węgla (CO) – czad,
 • drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

      Stężenia zanieczyszczeń wydobywających się z domowych kominów wielokrotnie przewyższają dopuszczalne stężenie tych substancji w powietrzu!!! Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silne trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

 

Ponadto spalane w domowych piecach śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar w domu!!!

Co można spalać?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorstwami oraz dopuszczalnych metodach odzysku (Dz. U. z 2006 r., nr 75, poz. 527, ze zm.), dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.  Są to:

 • drewno o ile nie jest zanieczyszczone farbami, lakierami, impregnatami, klejami itp.,
 • trociny, wióry, ścinki drewna, odpady kory i korka (z wyłączeniem pochodzących z obróbki płyt wiórowych), jeżeli nie są zanieczyszczone farbami, lakierami, impregnatami, klejami itp.,
 • papier i tektura.

 Uwaga!!!

Przypominamy, że na terenie miasta Bolesławiec prowadzone jest selektywne zbieranie i odbieranie odpadów ulegających biodegradacji (roślinna masa odpadowa), tym samym obowiązuje całkowity zakaz ich spalania zarówno w piecach jak i na wolnym powietrzu.

Co grozi za spalanie odpadów?

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, jest karalne. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat karny w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5.000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu.

Przepisy, które warto znać

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.).
 • Uchwała nr XIII/166/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.

 

 

 

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information